سرمایه گذاری و مشارکت در تولید

  • سرمایه گذاری و مشارکت در تولید

  • شرکت توسعه تجارت پایدار مایا آمادگی جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در پروژه های صادرات محور تولیدکنندگان ارایه دهندگان خدمات صادراتی می باشد.
  • همچنین این سرمایه گذاری می تواند به صورت ، مشارکت در تولید بصورت تامین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه و تولید به صورت کارمزدی و تولید بدون کارخانه صورت پذیرد.